Aktualności Akcjonariat Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE

REGULAMIN GÓRNICZEGO KLUBU UBEZPIECZONYCH
Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 25 maja 2018 roku

Wersja do druku regulaminu [PDF]

§ 1

DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Klubu mają następujące znaczenie:

 1. Biuro Obsługi Klubu - biuro działające na terenie Grupy Kapitałowej wykonujące czynności związane z obsługą i rozwojem Klubu, w szczególności związane z przystępowaniem do Klubu, korzystaniem z Oferty oraz dystrybucją Kart dla nowych członków Klubu (dalej: BOK).

 2. Członek Klubu - osoba, która przystąpiła do Klubu; Członkiem Klubu może być osoba, która spełnia warunki członkostwa opisane w § 2 Regulaminu.

 3. Grupa Kapitałowa -
  1. Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz wszystkie podmioty, w których Polska Grupa Górnicza S.A. posiada jakikolwiek udział w kapitale zakładowym lub na które posiada bezpośredni, względnie pośredni wpływ o charakterze kapitałowym, organizacyjnym, zarządzającym,
  2. Kompania Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz wszystkie podmioty, w których Kompania Węglowa S.A. posiada jakikolwiek udział w kapitale zakładowym lub na które posiada bezpośredni, względnie pośredni wpływ o charakterze kapitałowym, organizacyjnym, zarządzającym, jak również zorganizowane części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A., które weszły w skład innych podmiotów po dniu 01.10.2013 roku.


 4. Karta - karta wydawana Członkowi Klubu przez Organizatora w celu identyfikacji członka Klubu oraz umożliwienia korzystania z Oferty; Karta może mieć również postać elektronicznego numeru przesyłanego za pomocą wiadomości SMS lub poczty elektronicznej.

 5. Klub - wdrożony i prowadzony przez Organizatora i Współorganizatora program lojalnościowy pod nazwą Górniczy Klub Ubezpieczonych, którego zasady funkcjonowania określa niniejszy Regulamin. Klub działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Materiały Informacyjne - ulotki, broszury, informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora, przesyłane przez Organizatora lub Współorganizatora pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail członka Klubu, a także bezpośrednio doręczane członkowi Klubu.

 7. Oferta - oferta, w ramach której Organizator i Współorganizator zapewniają członkowi Klubu możliwość korzystania z usług i możliwość zakupu towarów oferowanych przez Organizatora, Współorganizatora lub Partnerów.

 8. Organizator - GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Góry Chełsmkiej 2B, wpisana pod numerem KRS: 0000157268 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.200.000,00 zł, opłaconym w całości, posiadająca numer Regon: 276516250 i NIP: 646-24-18-228.

 9. Partner - podmiot, z którym Organizator lub Współorganizator zawarł umowę zobowiązującą ten podmiot do oferowania towarów i usług członkom Klubu lub udzielania członkom Klubu rabatów bądź zniżek na towary lub usługi tego podmiotu, nabywane przez członka Klubu zarówno na własny rachunek i we własnym imieniu, jak również na rzecz osób trzecich. Partner nie jest upoważniony do składania w imieniu Organizatora lub Współorganizatora jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań, z wyłączeniem udzielania zniżek i rabatów na towary i usługi oraz dystrybucji Materiałów Informacyjnych.


 10. Pracownik Grupy Kapitałowej - osoba, która jest zatrudniona w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj tej umowy, lub umowy cywilnoprawnej, o ile umowa taka nie była zawarta w ramach prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej.

 11. Regulamin Klubu niniejszy regulamin określający zasady działania Klubu, w tym w szczególności, określający prawa i obowiązki Organizatora, Współorganizatora oraz Członka Klubu.
 12. Ubezpieczenie - ubezpieczenia grupowe funkcjonujące na podstawie umów zawartych przez Organizatora z ubezpieczycielami.

 13. Współorganizator - PZU Pomoc Spółka Akcyjna należąca do Grupy PZU, z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000326045, NIP 525-244-97-71, REGON 141749332;

§ 2

WARUNKI UZYSKANIA CZŁONKOSTWA W KLUBIE

Członkiem Klubu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w momencie przystępowania do Klubu jest Pracownikiem Grupy Kapitałowej albo współmałżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem Pracownika Grupy Kapitałowej.

§ 3

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO KLUBU

 1. Przystąpienie do Klubu możliwe jest osobiście - osoba zainteresowana przystąpieniem do Klubu, spełniająca warunki uzyskania członkostwa w Klubie, zgłasza się bezpośrednio do BOK, które przekazuje jej wszelkie informacje na temat Klubu i zasad przystępowania do Klubu oraz udostępnia Regulamin Klubu. Osoba przystępująca wypełnia i podpisuje deklarację członkowską oraz przekazuje ją pracownikowi BOK. Po złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej, osoba zainteresowana przystąpieniem do Klubu staje się członkiem Klubu z dniem zadeklarowanym w złożonej deklaracji członkowskiej.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych osobowych wskazanych przez Członka Klubu w deklaracji członkowskiej z dowodem tożsamości. Weryfikacja odbywa się w BOK. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że przekazane dane są nieprawdziwe, członkostwo ulega zawieszeniu do czasu wyjaśnienia. Do czasu zweryfikowania poprawności wskazanych przez Członka Klubu danych osobowych, Organizator zastrzega prawo odmowy wykonania poszczególnych czynności wynikających ze stosunku członkostwa lub uzależnienia ich wykonania od wylegitymowania się przez członka Klubu dowodem tożsamości.
§ 4

ZASADY TRWANIA I USTANIA CZŁONKOSTWA W KLUBIE

 1. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się od dnia przystąpienia do Klubu i jest bezterminowe.
 2. Organizator może pozbawić członkostwa w Klubie osobę, która nie przestrzega Regulaminu lub podała nieprawdziwe dane dotyczące jej osoby. Pozbawienie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu Organizatora, która musi zawierać uzasadnienie. Od uchwały o pozbawieniu członkostwa, członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Zarządu Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 3. Członkostwo ustaje także z chwilą:
  • rezygnacji z członkostwa w Klubie - poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie,
  • orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu utraty praw publicznych,
  • śmierć Członka Klubu,
  • utraty bytu prawnego przez Organizatora,
  • w przypadku wszystkich członków Klubu - wraz z zakończeniem działania Klubu.
§ 5

OPŁATA CZŁONKOWSKA

Członkostwo w Klubie oraz Karta wydawana członkom Klubu są wolne od opłat.

§ 6

KARTA KLUBU

 1. Karta jest potwierdzeniem członkostwa w Klubie i jest ważna przez cały okres członkostwa w Klubie. Karta Klubu nie może być używana przez inną osobę, niż Członek Klubu, na rzecz którego została wydana.
 2. Karta przekazywana jest Członkowi Klubu, według jego wyboru:
  • osobiście w BOK po złożeniu deklaracji członkowskiej lub
  • za pośrednictwem poczty na wskazany w deklaracji adres korespondencyjny lub
  • drogą elektroniczną na adres e-mail Członka Klubu podany w deklaracji członkowskiej lub
  • za pomocą wiadomości sms na numer telefonu komórkowego Członka Klubu podany w deklaracji członkowskiej.
 3. Sposób przekazania Karty uzależniony jest od przekazanych przez Członka Klubu danych, tj. adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego podczas przystąpienia do Klubu i odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:
  • w przypadku gdy Członek Klubu poda zarówno adres e-mail jak i numer telefonu komórkowego, Organizator przesyła Kartę na adres e-mail Członka Klubu;
  • w przypadku gdy Członek Klubu poda tylko adres e-mail, Organizator przesyła Kartę pocztą elektroniczną na wskazany przez Członka Klubu adres e-mail;
  • w przypadku gdy Członek Klubu poda numer telefonu komórkowego i nie poda adresu e-mail, Organizator przesyła Kartę na wskazany przez Członka Klubu numer telefonu komórkowego;
  • w przypadku gdy Członek Klubu nie poda adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, Organizator przesyła Kartę na adres korespondencyjny Członka Klubu lub przekazuje ją osobiście w BOK po złożeniu deklaracji członkowskiej.
 4. W przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1-3 na wniosek Członka Klubu, Organizator może przesłać bezpłatnie Kartę na adres korespondencyjny Członka Klubu. Dodatkowo w przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1 na wniosek Członka Klubu, Organizator może przesłać bezpłatnie Kartę na wskazany przez Członka Klubu numer telefonu komórkowego.
 5. Karta opatrzona jest indywidualnym numerem ID Karty.
 6. Karta członka Klubu pozostaje własnością Organizatora. Członek Klubu nie jest uprawniony do wprowadzania lub zmiany jakichkolwiek danych na Karcie, ani do udostępniania jej innym osobom. Wszelkie zmiany danych na karcie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Organizatora.
 7. W przypadku, gdy członek Klubu, oprócz Karty Klubu, posiada jeszcze inne wydane przez Organizatora lub Współorganizatora karty, uprawniające do korzystania z przewidzianych dla danej karty świadczeń, przed skorzystaniem ze świadczenia ma obowiązek dokonać wyboru karty, z której będzie korzystał. Tego samego rodzaju świadczenia, przysługujące na podstawie wielu kart, w tym w szczególności zniżki i rabaty lub limity określone dla poszczególnych świadczeń, nie sumują się.
 8. W przypadku uszkodzenia, utraty lub zniszczenia Karty, członek Klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Członek Klubu może wystąpić o wydanie nowej Karty i w tym celu składa w BOK pisemny wniosek.
 9. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację indywidualnego numeru członkowskiego lub nasuwająca podejrzenia co do autentyczności Karty, jest nieważna.


§ 7

ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA KLUBU

 1. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo zakończenia działalności Klubu. W takim przypadku członkowie Klubu zostaną poinformowani o tym fakcie przez BOK w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Grupy Kapitałowej oraz na stronie internetowej Klubu www.gsupomoc.pl, nie później jednak niż na trzy miesiące przed zakończeniem działania Klubu.
 2. Zakończenie działania Klubu nie powoduje automatycznego zakończenia odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu Ubezpieczenia w stosunku do członków Klubu.


§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych Członków Klubu jest GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna - Organizator z siedzibą w Gliwicach, (44-100) przy ul. Jana Pawła II 2. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są przez Organizatora z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w celu uzyskania i utrzymania statusu członka Górniczego Klubu Ubezpieczonych, skorzystania z oferty Klubu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w celach marketingowych. Członkowie przystępując do Klubu podają swoje dane dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do Klubu. Podane dane będą przetwarzane przez Organizatora do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Członka Klubu w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Członka Klubu Organizator przekazuje przetwarzane dane osobowe odbiorcom, których lista znajduje się na stronie internetowej www.gsupomoc.pl w zakładce "Partnerzy". Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Organizator zapewnia realizację uprawnień Członka Klubu związanych z dostępem do danych osobowych, w szczególności Członkowie Klubu mają prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych. Członek Klubu ma ponadto prawo do wycofania woli przystąpienia do Klubu oraz prawo do wycofania każdej innej zgody wyrażonej na przetwarzanie jego danych Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora nadzorowane są przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.gsupomoc.pl w zakładce "IODO" . W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych Członek Klubu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9

OFERTA KLUBU


 1. Oferta obejmuje następujące elementy:
  • Ofertę podstawową,
  • Ofertę dodatkową.
 2. W ramach Oferty podstawowej członek Klubu może korzystać z:
  • Programu rabatowego - Program rabatowy umożliwia zakup towaru lub usługi ze zniżką bezpośrednio u Partnera. W przypadku, gdy będzie istniała możliwość zakupu lub zamówienia usługi lub towaru inaczej niż bezpośrednio w placówce handlowo-usługowej Partnera lub w jego sklepie internetowym, informacja o tym wraz ze wskazaniem możliwych sposobów zamówienia lub zakupu danej usługi lub towaru będzie zamieszczona na stronie www.gsupomoc.pl, w Materiałach Informacyjnych lub pod numerem infolinii 801 401 999,
  • Usług concierge, które polegają na bezpłatnym organizowaniu usług na życzenie Członka Klubu przez Organizatora. Pokrycie kosztów zorganizowanej usługi lub zakupionych towarów spoczywa na Członku Klubu. Przed wykonaniem każdej usługi Członek Klubu otrzyma informację o jej całkowitej cenie. Dopiero po akceptacji ceny przez Członka Klubu, zlecenie usługi jest przekazywane do realizacji. Usługę należy zamawiać pod numerem infolinii 801 401 999 lub przy wykorzystaniu formularzy zamówienia usługi dostępnych na stronie internetowej www.gsupomoc.pl, zgodnie z wytycznymi umieszczonymi przy opisie usługi lub towaru.
  • Usług informacyjnych związanych z programami ubezpieczeniowymi oraz innymi produktami dostępnymi w ramach Oferty Klubu, w tym informacji o zasadach i warunkach Ubezpieczenia, w tym o sposobie zgłaszania szkód i roszczeń. Usługi informacyjne są świadczone pod numerem infolinii 801 401 999 lub w BOK,
  • Bezpłatnego dostępu do indywidualnego konta w serwisie internetowym Klubu pod adresem www.gsupomoc.pl.
  • Ofert specjalnych umożliwiających zakup usług lub towarów oferowanych przez Partnerów w specjalnej cenie, limitowanej ilości lub z dodatkowym profitem oraz dostęp do promocji i innych ofert, których wykaz znajduje się na stronie www.gsupomoc.pl.
 3. Warunkiem skorzystania z oferty podstawowej jest podanie przez członka Klubu numeru Karty przed dokonaniem zamówienia danej usługi lub towaru, a w przypadku dokonywania zakupu bezpośrednio u Partnera - przed dokonaniem płatności za towar lub usługę. W celu weryfikacji uprawnień konsultant może zażądać podania: imienia, nazwiska i numeru PESEL. Niepodanie tych danych lub podanie danych nieprawidłowych skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z Oferty.
 4. W ramach Oferty dodatkowej Organizator umożliwia Klubowiczowi przystąpienie do Ubezpieczenia. Zasady korzystania z Ubezpieczenia regulują warunki danego Ubezpieczenia dostępne w BOK lub udostępniane w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Grupy Kapitałowej oraz u właściwego ubezpieczyciela.
 5. Inne benefity oraz oferty w ramach oferty dodatkowej dostępne są na stronie www.gsupomoc.pl.
 6. Członek Klubu może korzystać z poszczególnych, wybranych przez siebie elementów Oferty.
 7. Członek Klubu może korzystać z Oferty wyłącznie w okresie członkostwa w Klubie.
 8. W zależności od specyfiki usług i towarów z Oferty można skorzystać poprzez:
  • Telefoniczne zamówienie usługi lub towaru u Organizatora. W tym celu należy zamówić usługę lub towar u konsultanta infolinii Organizatora pod numerem telefonu 801 401 999. Infolinia dostępna jest całodobowo, we wszystkie dni roku, również dla telefonów komórkowych. Dla osób dzwoniących z zagranicy Organizator uruchomił numer + 48 32 401 99 99/
  • Internetowe zamówienie usługi lub towaru u Organizatora. W tym celu należy zamówić usługę lub towar przy wykorzystaniu formularzy zamówienia usługi na stronie internetowej www.gsupomoc.pl zgodnie z wytycznymi umieszczonymi przy opisie usługi lub towaru.
  • Bezpośredni zakup towaru lub usługi w placówce handlowo-usługowej Partnera lub w jego sklepie internetowym.
  • Telefoniczne zamówienie usługi lub towaru bezpośrednio u Partnera na zasadach określonych przy opisie usługi lub towaru. Opis usługi lub towaru dostępny jest na stronie internetowej www.gsupomoc.pl lub pod numerem infolinii Organizatora 801 401 999.
 9. Oferta jest stale rozszerzana przez Organizatora i Współorganizatora. Informacje o aktualnej ofercie dostępne są na stronie internetowej wwww.gsupomoc.pl lub pod numerem infolinii 801 401 999. Infolinia dostępna jest również dla telefonów komórkowych oraz osób dzwoniących z zagranicy pod numerem telefonu: +48 32 401 99 99. Pod wyżej wskazanym adresem i numerami telefonów dostępne są także szczegółowe informacje o zasadach korzystania z Oferty.


§ 10

OBSŁUGA CZŁONKA KLUBU


 1. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z pomocy telefonicznej lub internetowej odpowiednio pod numerem telefonu: 801 401 999 lub +48 32 401 99 99 i adresem poczty elektronicznej: klub@gsupomoc.pl
 2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Klubu lub korzystaniem z Karty należy zgłaszać na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@gsupomoc.pl
 3. Reklamacja powinna zwierać:
  • imię, nazwisko i dokładny adres członka Klubu oraz numer telefonu kontaktowego,
  • nr karty,
  • dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich wpływu. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana.
 5. Członek klubu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem zwykłym lub pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (w przypadku pisemnej formy odpowiedzi decyduje data stempla pocztowego).


§ 11

POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE


 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacje o zmianie treści Regulaminu oraz nowa treść Regulaminu podane zostaną na stronie www pod adresem www.gsupomoc.pl. Dodatkowo członkowie Klubu powiadomieni zostaną o zmianie treści Regulaminu przez BOK w sposób zwyczajowo przyjęty w obrębie Grupy Kapitałowej. Osoby, które nie wyrażą zgody na wprowadzone zmiany będą mogły wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wprowadzonej zmianie. Jeżeli członek Klubu nie złoży w powyższym terminie oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa w Klubie, jest to jednoznaczne z akceptacją zmian w treści Regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do przekazywania informacji członkom Klubu za pomocą ogłoszeń na stronie internetowej Klubu.
 3. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr 30/VIII/2013 Zarządu GSU Pomoc Górniczego Klubu Ubezpieczonych S.A. z dnia 7 października 2013 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 02/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku, uchwałą nr 01/05/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, uchwałą 01/03/2017 z dnia 7 marca 2017 roku oraz uchwałą 02/05/2018 z 17 maja 2018 roku Zarządu GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. i wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 roku.

  Zarząd
  GSU Pomoc
  Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.

  Regulamin:

  Wersja do druku regulaminu obowiązującego do 24 maja 2018r. [PDF]

  Wersja do druku regulaminu obowiązującego do 7 maja 2017r. [PDF]

  Wersja do druku regulaminu obowiązującego do 30 czerwca 2016roku. [PDF]

  Wersja do druku regulaminu obowiązującego do 31 grudnia 2015 roku. [PDF]  Druki do pobrania:
  Wniosek o dokonywanie potrąceń składek
  Deklaracja członka Górniczego Klubu Ubezpieczonych

Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych
Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych