Aktualności Akcjonariat Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE
Członkowie Górniczego Klubu Ubezpieczonych, którzy przystąpili do nowego programu ubezpieczeniowego PZU Życie mają prawo do zniżki na indywidualne ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne zawierane w PZU SA.
Zniżka w wysokości 10% przysługuje do każdej zawieranej indywidualnie umowy ubezpieczenia:
 1. ubezpieczenia komunikacyjne:
  • ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • ubezpieczenie mini casco;
 2. majątkowe:
  • ubezpieczenie PZU Dom Plus,
  • ubezpieczenie PZU Dom Letniskowy,
  • indywidualnie zawierane jednostkowe i rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • indywidualnie zawierane ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży.
Warunki i zasady zawierania ubezpieczeń wyżej wskazanych są zgodne z ogólnymi warunkami tych ubezpieczeń.

Podstawą udzielenia zniżki jest aktywna karta Górniczego Klubu Ubezpieczonych, którą należy okazać agentowi przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Karty wydawane są bezpłatnie w BOU GSU S.A.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć bezpośrednio w BOU GSU S.A. bądź w dowolnym oddziale PZU.


Program WARTA FIRMA

Pogram ten daje możliwość Członkom Górniczego Klubu Ubezpieczonych zawarcia niżej wymienionych ubezpieczeń indywidualnych TUiR Warta SA z preferencyjną zniżką. W zakresie zniżek jaki przygotowaliśmy dla Państwa w Programie znajdują się następujące produkty:
  • Ubezpieczenia komunikacyjne
  • ubezpieczenie autocasco (ACS, ACK, HDI AC+) - zniżka w wysokości 10%
  • OC indywidualne - odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów - zniżka w wysokości 10%
  • Ubezpieczenia mieszkaniowe:
  • bezpieczenie WARTA DOM - zniżka specjalna w wysokości 15%,
  • ubezpieczenie WARTA DOM KOMFORT - zniżka specjalna w wysokości 15%,
  • HDI TWÓJ DOM - zniżka specjalna w wysokości 15 %
W nawiązaniu do otrzymanej zgody Nr G/KATD/89360 na uruchomienie Programu Warta Firma dla członków Klubu informujemy, że programem tym objęci są wszyscy Członkowie Klubu, nawet Ci ,którzy nie posiadają Ubezpieczenia na życie w TUnŻ Warta S.A.

Uprawnienia do zniżek przysługują osobie wymienionej w Certyfikacie i współmałżonkowi, jeśli są oni ubezpieczonymi.
Zniżki mogą być udzielone przez Opiekuna Ubezpieczeniowego, a także przez całą sieć sprzedaży TUiR Warta S.A.
Zniżki dotyczą wyłącznie umów nowych i łączą się ze wszystkimi zniżkami taryfowymi i pozataryfowymi obowiązującymi w produktach WARTY wymienionych w Certyfikacie, za wyjątkiem innej zniżki Warta Firma.
Zniżka nie obowiązuje w umowach wznawianych w promocji SOWA oraz zawieranych w ramach programu MAŁA FLOTA.
Zniżki w ubezpieczeniach ( OC lub AC) dotyczą tylko umów samochodów osobowych oraz samochodów specjalnych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
Zniżki powodują obniżenie progu składki minimalnej do 30 % ( dotyczy ubezpieczeń mieszkaniowych).

Należy pamiętać, że oryginał lub kserokopia Certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być dołączona do kopii polisy pozostającej u Agenta.
Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych
Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych