Aktualności Akcjonariat Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE


Informacje dotyczące członkostwa w Górniczym Klubie Ubezpieczonych

Informujemy, że administratorem danych osobowych Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych (dalej: Klub) jest GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna - Organizator z siedzibą w Gliwicach, (44-100) przy ul. Góry Chełmskiej 2B.

Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są przez Organizatora z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w celu uzyskania i utrzymania statusu członka Klubu, skorzystania z oferty Klubu zgodnie z Regulaminem Klubu oraz w celach marketingowych.

Członkowie przystępując do Klubu podają swoje dane dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do Klubu.

Podane dane będą przetwarzane przez Organizatora do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Członka Klubu w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Członka Klubu.

Organizator przekazuje przetwarzane dane osobowe odbiorcom, których lista znajduje się na stronie internetowej www.gsupomoc.pl w zakładce "Partnerzy".

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Organizator zapewnia realizację uprawnień Członka Klubu związanych z dostępem do danych osobowych, w szczególności Członkowie Klubu mają prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych. Członek Klubu ma ponadto prawo do wycofania woli przystąpienia do Klubu oraz prawo do wycofania każdej innej zgody wyrażonej na przetwarzanie jego danych Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu zrealizowania praw dotyczących danych osobowych opisanych powyżej, prosimy o kontakt z powołanym w spółce Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować na adres e-mail: iod@gsupomoc.pl lub pisemnie na adres Organizatora: 44-100 Gliwice ul. Góry Chełmskiej 2B. Odpowiedni wniosek dotyczący zrealizowania powyższych praw Członkowie Klubu mogą również złożyć w każdym z Biur Klubu. Inspektor Ochrony Danych Osobowych nadzoruje również wszelkie inne kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych Członek Klubu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje dotyczące pacjentów lub klientów Poradni GSU Zdrowie

Informujemy, że administratorem danych osobowych Poradni GSU Zdrowie (dalej: Poradnia) jest GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna - podmiot leczniczy z siedzibą w Gliwicach, (44-100) przy ul. Góry Chełmskiej 2B (dalej również Administrator lub Spółka).

Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji profilaktyki zdrowotnej, przeprowadzenia diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, w oparciu w szczególności o obowiązujące przepisy ustawy o działalności leczniczej, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również o przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Podane przez Pacjentów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów w zakresie rachunkowości, na podstawie tych przepisów, jak również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podane dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator może przekazać przetwarzane dane osobowe swoim podwykonawcom, w szczególności w zakresie księgowości, a także podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator zapewnia realizację uprawnień Pacjenta związanych z dostępem do danych osobowych, w szczególności Pacjenci mają prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych.

W celu zrealizowania praw dotyczących danych osobowych opisanych powyżej, prosimy o kontakt z powołanym w spółce Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować na adres e-mail: iod@gsupomoc.pl lub pisemnie na adres podmiotu leczniczego: 44-100 Gliwice ul. Góry Chełmskiej 2B. Odpowiedni wniosek dotyczący zrealizowania powyższych praw Pacjenci mogą również złożyć w Poradni. Inspektor Ochrony Danych Osobowych nadzoruje również wszelkie inne kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych
Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych