Aktualności Akcjonariat Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE


Ogłoszenia:Wprowadzono: 27.05.2021r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU GSU POMOC GÓRNICZY KLUB UBEZPIECZONYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Wprowadzono: 25.03.2021r.
Wprowadzono: 20.12.2019r.

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

"Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc
Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A." 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz dokumentacji kadrowo-płacowej, a także dokumentacji na potrzeby konsolidacji sprawozdania finansowego Holding KW Sp. z o.o.
 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w spółce GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Miejsce: GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, sekretariat Spółki pok. 424. Termin: 30 grudnia 2019roku do godz. 10.00
 4. Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu, na warunkach określonych w WUwP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników postępowania - 31.12.2019r.

Wprowadzono: 18.05.2018 r.

RODO - od 25 maja 2018 roku wprowadzamy zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych.

W dniu 17 maja 2018 roku Zarząd GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. uchwalił zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych, które obowiązywać będą od 25 maja 2018 roku.

  Pełna treść zmian:
 1. §1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "Karta - karta wydawana Członkowi Klubu przez Organizatora w celu identyfikacji członka Klubu oraz umożliwienia korzystania z Oferty; Karta może mieć również postać elektronicznego numeru przesyłanego za pomocą wiadomości SMS lub poczty elektronicznej.";
 2. §3 pkt 1 skreśla się zdania:
  "Przy składaniu deklaracji członkowskiej, osoba zainteresowana otrzymuje Kartę. Otrzymana karta nie wymaga dodatkowej aktywacji.";
 3. §5 otrzymuje brzmienie:
  "OPŁATA CZŁONKOWSKA
  Członkostwo w Klubie oraz Karta wydawana członkom Klubu są wolne od opłat.";
 4. §6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Karta jest potwierdzeniem członkostwa w Klubie i jest ważna przez cały okres członkostwa w Klubie. Karta Klubu nie może być używana przez inną osobę, niż Członek Klubu, na rzecz którego została wydana.";
 5. w §6 punkty 2-6 otrzymują odpowiednio numery 5-9
 6. w §6 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
  "Karta przekazywana jest Członkowi Klubu, według jego wyboru:
  1. osobiście w BOK po złożeniu deklaracji członkowskiej lub
  2. za pośrednictwem poczty na wskazany w deklaracji adres korespondencyjny lub
  3. ulubioną elektroniczną na adres e-mail Członka Klubu podany w deklaracji członkowskiej lub
  4. za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Członka Klubu podany w deklaracji członkowskiej.";
 7. w §6 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

  "Sposób przekazania Karty uzależniony jest od przekazanych przez Członka Klubu danych, tj. adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego podczas przystąpienia do Klubu i odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. w przypadku gdy Członek Klubu poda zarówno adres e-mail jak i numer telefonu komórkowego, Organizator przesyła Kartę na adres e-mail Członka Klubu;
  2. w przypadku gdy Członek Klubu poda tylko adres e-mail, Organizator przesyła Kartę pocztą elektroniczną na wskazany przez Członka Klubu adres e-mail;
  3. w przypadku gdy Członek Klubu poda numer telefonu komórkowego i nie poda adresu e-mail, Organizator przesyła Kartę na wskazany przez Członka Klubu numer telefonu komórkowego;
  4. w przypadku gdy Członek Klubu nie poda adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, Organizator przesyła Kartę na adres korespondencyjny Członka Klubu lub przekazuje ją osobiście w BOK po złożeniu deklaracji członkowskiej.";
 8. w §6 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

  "W przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1 -3 na wniosek Członka Klubu, Organizator może przesłać bezpłatnie Kartę na adres korespondencyjny Członka Klubu. Dodatkowo w przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1 na wniosek Członka Klubu, Organizator może przesłać bezpłatnie Kartę na wskazany przez Członka Klubu numer telefonu komórkowego.";

 9. w §6 pkt 8 (po zmianie numeracji) skreśla się zdania:

  "Organizator wyda członkowi duplikat Karty za opłatą, w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych ). Opłata jest wnoszona w BOK przy odbiorze duplikatu Karty.";

 10. §8 otrzymuje brzmienie:

  "PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych Członków Klubu jest GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna - Organizator z siedzibą w Gliwicach, (44-100) przy ul. Jana Pawła II 2. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są przez Organizatora z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w celu uzyskania i utrzymania statusu członka Górniczego Klubu Ubezpieczonych, skorzystania z oferty Klubu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w celach marketingowych. Członkowie przystępując do Klubu podają swoje dane dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do Klubu. Podane dane będą przetwarzane przez Organizatora do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Członka Klubu w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Członka Klubu Organizator przekazuje przetwarzane dane osobowe odbiorcom, których lista znajduje się na stronie internetowej www.gsupomoc.plw zakładce "Partnerzy". Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Organizator zapewnia realizację uprawnień Członka Klubu związanych z dostępem do danych osobowych, w szczególności Członkowie Klubu mają prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych. Członek Klubu ma ponadto prawo do wycofania woli przystąpienia do Klubu oraz prawo do wycofania każdej innej zgody wyrażonej na przetwarzanie jego danych Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora nadzorowane są przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.gsupomoc.pl w zakładce "IODO" . W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych Członek Klubu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.";

 11. w §9 pkt 8 lit. a skreśla się zdanie:

  "Infolinia dostępna jest całodobowo, we wszystkie dni roku, również dla telefonów komórkowych.";

 12. w §10 skreśla się pkt 6 w całości;
 13. §11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr 30/VIII/2013 Zarządu GSU Pomoc Górniczego Klubu Ubezpieczonych S.A. z dnia 7 października 2013 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 02/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku, uchwałą nr 01/05/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, uchwałą 01/03/2017 z dnia 7 marca 2017 roku oraz uchwałą 02/05/2018 z 17 maja 2018 roku Zarządu GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. i wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 roku.";

Informujemy, że osoby które nie wyrażają zgody na wprowadzone zmiany mogą wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wprowadzonej zmianie. Ustanie członkostwa jest równoznaczne z zakończeniem wszystkich posiadanych ubezpieczeń grupowych, w których GSU Pomoc jest ubezpieczającym.

Regulamin w brzmieniu obowiązującym od 25 maja 2018 roku (tekst jednolity) dostępny jest pod poniższym linkiem:

Wersja do druku regulaminu obowiązującego od 25 maja 2018 roku


Wprowadzono: 30.04.2018r.

RADA NADZORCZA
Spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna w Gliwicach.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna w Gliwicach kierującego pracami Pionu Ubezpieczeń i Programów Lojalnościowych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna w Gliwicach kierującego pracami Pionu Medycznego.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

Wprowadzono: 15.02.2018r.

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

"Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc
Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A." 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz dokumentacji kadrowo-płacowej, a także dokumentacji na potrzeby konsolidacji sprawozdania finansowego Holding KW Sp. z o.o.
 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w spółce GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Miejsce: GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, sekretariat Spółki pok. 117. Termin: 15 marca 2018 roku do godz. 10.00
 4. Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu, na warunkach określonych w WUwP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników postępowania - 20.03.2018r.

Wprowadzono: 19.01.2018r.

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 14 lutego 2018 roku

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

"Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc
Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A." 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz dokumentacji kadrowo-płacowej, a także dokumentacji na potrzeby konsolidacji sprawozdania finansowego Holding KW Sp. z o.o.
 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w spółce GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Miejsce: GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, sekretariat Spółki pok. 117. Termin: 14 lutego 2018 roku do godz. 10.00
 4. Dokumenty do pobrania:
  • Warunki Uczestnictwa w Postępowaniu (WUwP)
  • Załącznik nr 2 - Zobowiązanie do zachowania poufności
  • Załącznik nr 3 - formularz oferty
  • Załącznik nr 4 - formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 5 - formularz oświadczenia o spełnianiu warunków finansowych i technicznych
  • Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowne
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu, na warunkach określonych w WUwP. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Wprowadzono: 23.11.2017 r.

Rada Nadzorcza GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2 zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. za lata obrotowe 2017, 2018, 2019 oraz pakietów konsolidacyjnych na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego Holding KW Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku PDF: ogłoszenie RN.pdfZarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych
Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych