Aktualności Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Od 25 maja 2018 roku powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych - Agnieszka Błażyca-Smętek - do którego może się Pani/Pan zwrócić w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:

mailowo pod adresem iod@gsupomoc.pl

telefonicznie: 48 32 4019977

pisemnie pod adresem:

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. IOD 44-100 Gliwice ul. Jana Pawła II 2
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych