Aktualności Akcjonariat Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE
O FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej powstała w 2014 roku. Fundatorem Fundacji jest GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach.

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art.22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednakże wykonuje zadania statutowe mieszczące się w katalogu zadań publicznych, głównie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej utrzymuje się z pozyskanych darowizn, przede wszystkim od darczyńców instytucjonalnych. W ramach posiadanych środków finansowych realizuje nieodpłatną działalność statutową polegającą przede wszystkim na podejmowaniu działań sprzyjających zdrowiu swoich beneficjentów.

Umożliwiając szybki dostęp do świadczeń medycznych oraz partycypując w kosztach leczenia, współuczestniczy w utrzymaniu dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego osób korzystających z pomocy Fundacji.

DANE REJESTROWE FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

KRS 0000520334
REGON 360263500
NIP 6312655553
SIEDZIBA: 44-100 Gliwice ul. Jana Pawła II 2

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej (dalej zwana również Fundacją lub Administratorem) z siedzibą w Gliwicach (44 100), ul. Jana Pawła II 2;
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji uprawnień o których mowa w pkt. 8, może się Pan/Pani skontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail: miroslawa.pentos@fwpm.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. realizacja zadań statutowych Fundacji, w szczególności rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, w celu udzielenia Pani/Panu pomocy na podstawie złożonego wniosku, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Może Pani/Pan wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi;
  2. realizacja naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz potrzeba rozliczenia środków wydatkowanych przez Fundację;
 4. Czas przetwarzania danych:
  1. W przypadku odmowy uwzględnienia Pani/Pana wniosku, podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu odbioru przez Pani/Pana dokumentów bądź przekazania Fundacji decyzji o ich zniszczeniu.
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany z uwagi na rozliczenie wydatkowanych przez Fundację środków z uwagi na źródło pochodzenia tych środków oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 5. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w szczególności GSU S.A. oraz GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz podmiotom medycznym świadczącym usługi na rzecz Fundacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych danych może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku i wykonanie statutowych zadań Fundacji.

DZIAŁANIA FUNDACJI MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA

Kluczowym działaniem Fundacji jest promocja i ochrona zdrowia. Wsparcie Fundacji skierowane jest przede wszystkim do ubezpieczonych członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych, którego organizatorem jest GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA w Gliwicach.

  W pierwszej kolejności Fundacja finansuje świadczenia medyczne takie jak:
 1. Specjalistyczne badania obrazowe - tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, itp. na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania na badanie, wykonane w placówkach medycznych wskazanych przez Fundację.
 2. Rehabilitację ruchową, której celem jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia, przy wykorzystaniu różnych metod terapeutycznych, na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania na rehabilitację, wykonaną w placówce medycznej wskazanej przez Fundację.
 3. Programy profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom zawodowym i społecznym, organizowane w placówkach medycznych wskazanych przez Fundację.

Ponadto, w ramach posiadanych środków Fundacja uznaniowo refunduje poniesione, udokumentowane koszty świadczeń medycznych i inne koszty leczenia.

Przyznanie świadczeń przez Fundację ma charakter uznaniowy i należy do kompetencji Zarządu Fundacji. Przekazane beneficjentowi świadczenie w formie sfinansowania świadczeń medycznych, jak również zwrotu poniesionych kosztów leczenia, w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nie korzysta ze zwolnienia i stanowi dla niego nieodpłatne świadczenie, podlegające opodatkowaniu. Przychód powstaje w momencie udostępnienia świadczenia lub otrzymania środków finansowych w ramach refundacji poniesionych kosztów leczenia. Na Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej ciąży obowiązek wynikający z art. 40a ustawy podatkowej, tj. obowiązek przekazania swoim świadczeniobiorcom informacji PIT 11.

Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych, który mozna pobrać w formie pliku PDF, pod poniższym linkiem.

ZARZĄD FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

PrezesRoman Kucharczyk
WiceprezesDaniel Kurasz

STATUT FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

Statut Fundacji jest do pobrania w formie pliku PDF

SPRAWOZDANIA FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

Sprawozdania finansowe, sporządzone zostały w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014

Sprawozdania merytoryczne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych
Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych