Aktualności Akcjonariat Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE
O FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej powstaa w 2014 roku. Fundatorem Fundacji jest GSU Pomoc Grniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzib w Gliwicach.

Fundacja nie posiada statusu organizacji poytku publicznego, o ktrym mowa w art.22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, jednake wykonuje zadania statutowe mieszczce si w katalogu zada publicznych, gwnie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej utrzymuje si z pozyskanych darowizn, przede wszystkim od darczycw instytucjonalnych. W ramach posiadanych rodkw finansowych realizuje nieodpatn dziaalno statutow polegajc przede wszystkim na podejmowaniu dziaa sprzyjajcych zdrowiu swoich beneficjentw.

Umoliwiajc szybki dostp do wiadcze medycznych oraz partycypujc w kosztach leczenia, wspuczestniczy w utrzymaniu dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego osb korzystajcych z pomocy Fundacji.

DANE REJESTROWE FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

KRS 0000520334
REGON 360263500
NIP 6312655553
SIEDZIBA: 44-100 Gliwice ul. Jana Pawa II 2

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej informuje, e:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej (dalej zwana rwnie Fundacj lub Administratorem) z siedzib w Gliwicach (44 100), ul. Jana Pawa II 2;
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji uprawnie o ktrych mowa w pkt. 8, moe si Pan/Pani skontaktowa si z Fundacj pod adresem e-mail: miroslawa.pentos@fwpm.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. realizacja zada statutowych Fundacji, w szczeglnoci rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, w celu udzielenia Pani/Panu pomocy na podstawie zoonego wniosku, w oparciu o wyraon przez Pani/Pana zgod na przetwarzanie danych osobowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Moe Pani/Pan wyrazi zgod lub odmwi jej wyraenia po zapoznaniu si z informacjami tu zawartymi;
  2. realizacja naszych obowizkw wynikajcych z przepisw prawa podatkowego oraz potrzeba rozliczenia rodkw wydatkowanych przez Fundacj;
 4. Czas przetwarzania danych:
  1. W przypadku odmowy uwzgldnienia Pani/Pana wniosku, podane dane osobowe bd przetwarzane do momentu odbioru przez Pani/Pana dokumentw bd przekazania Fundacji decyzji o ich zniszczeniu.
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku podane dane osobowe bd przetwarzane przez okres wymagany z uwagi na rozliczenie wydatkowanych przez Fundacj rodkw z uwagi na rdo pochodzenia tych rodkw oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 5. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mog zosta przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzajcym), w szczeglnoci GSU S.A. oraz GSU Pomoc Grniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz podmiotom medycznym wiadczcym usugi na rzecz Fundacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie bd przekazywane do pastwa trzeciego lub organizacji midzynarodowej.
 7. Zgodnie z RODO, przysuguje Pani/Panu prawo do:
  1. dostpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunicia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednake odmowa podania wskazanych danych moe uniemoliwi rozpatrzenie wniosku i wykonanie statutowych zada Fundacji.

DZIAANIA FUNDACJI MAJCE NA CELU OCHRON I PROMOCJ ZDROWIA

Kluczowym dziaaniem Fundacji jest promocja i ochrona zdrowia. Wsparcie Fundacji skierowane jest przede wszystkim do ubezpieczonych czonkw Grniczego Klubu Ubezpieczonych, ktrego organizatorem jest GSU Pomoc Grniczy Klub Ubezpieczonych SA w Gliwicach.

  W pierwszej kolejnoci Fundacja finansuje wiadczenia medyczne takie jak:
 1. Specjalistyczne badania obrazowe - tomografi komputerow, rezonans magnetyczny, itp. na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania na badanie, wykonane w placwkach medycznych wskazanych przez Fundacj.
 2. Rehabilitacj ruchow, ktrej celem jest przywrcenie maksymalnie moliwej sprawnoci fizycznej i komfortu ycia, przy wykorzystaniu rnych metod terapeutycznych, na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania na rehabilitacj, wykonan w placwce medycznej wskazanej przez Fundacj.
 3. Programy profilaktyczne majce na celu zapobieganie chorobom zawodowym i spoecznym, organizowane w placwkach medycznych wskazanych przez Fundacj.

Ponadto, w ramach posiadanych rodkw Fundacja uznaniowo refunduje poniesione, udokumentowane koszty wiadcze medycznych i inne koszty leczenia.

Przyznanie wiadcze przez Fundacj ma charakter uznaniowy i naley do kompetencji Zarzdu Fundacji. Przekazane beneficjentowi wiadczenie w formie sfinansowania wiadcze medycznych, jak rwnie zwrotu poniesionych kosztw leczenia, w wietle ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osb fizycznych nie korzysta ze zwolnienia i stanowi dla niego nieodpatne wiadczenie, podlegajce opodatkowaniu. Przychd powstaje w momencie udostpnienia wiadczenia lub otrzymania rodkw finansowych w ramach refundacji poniesionych kosztw leczenia. Na Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej ciy obowizek wynikajcy z art. 40a ustawy podatkowej, tj. obowizek przekazania swoim wiadczeniobiorcom informacji PIT 11.

wiadczenia udzielane s na wniosek osb uprawnionych, ktry mozna pobra w formie pliku PDF, pod poniszym linkiem.

ZARZD FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

PrezesRoman Kucharczyk
WiceprezesMirosawa Pento-Osowska

STATUT FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

Statut Fundacji jest do pobrania w formie pliku PDF

SPRAWOZDANIA FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

Sprawozdania finansowe, sporzdzone zostay w oparciu o obowizujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.

- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014

Sprawozdania merytoryczne, sporzdzone zostay zgodnie z obowizujcym Rozporzdzeniem Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dziaalnoci fundacji.

- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych
Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych