Aktualności Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE
Wprowadzono: 15.02.2018r.

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

"Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc
Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A." 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz dokumentacji kadrowo-płacowej, a także dokumentacji na potrzeby konsolidacji sprawozdania finansowego Holding KW Sp. z o.o.
 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w spółce GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Miejsce: GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, sekretariat Spółki pok. 117. Termin: 15 marca 2018 roku do godz. 10.00
 4. Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu, na warunkach określonych w WUwP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników postępowania - 20.03.2018r.

Wprowadzono: 19.01.2018r.

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 14 lutego 2018 roku

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

"Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc
Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A." 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz dokumentacji kadrowo-płacowej, a także dokumentacji na potrzeby konsolidacji sprawozdania finansowego Holding KW Sp. z o.o.
 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w spółce GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Miejsce: GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, sekretariat Spółki pok. 117. Termin: 14 lutego 2018 roku do godz. 10.00
 4. Dokumenty do pobrania:
  • Warunki Uczestnictwa w Postępowaniu (WUwP)
  • Załącznik nr 2 - Zobowiązanie do zachowania poufności
  • Załącznik nr 3 - formularz oferty
  • Załącznik nr 4 - formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 5 - formularz oświadczenia o spełnianiu warunków finansowych i technicznych
  • Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowne
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu, na warunkach określonych w WUwP. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Wprowadzono: 23.11.2017 r.

Rada Nadzorcza GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2 zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. za lata obrotowe 2017, 2018, 2019 oraz pakietów konsolidacyjnych na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego Holding KW Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku PDF: ogłoszenie RN.pdf

Wprowadzono: 31.10.2017 r.

W dniu 31 października 2017 roku podpisano aneksy do umów generalnych ubezpieczenia PZU NNW Grupowe Szpitalne nr: 168155, 168158, 168159, 168160, 168161, 168162, wprowadzające zmiany na korzyść ubezpieczonych.

Zniesione zostało wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności za hospitalizację z powodu rehabilitacji, a także wprowadzono zniesienie karencji w okresie od 1.11.2017 r. do 31.01.2018 r., dla osób przystępujących do ubezpieczenia PZU NNW Grupowe Szpitalne, zatrudnionych w następujących oddziałach PGG Sp. z o.o.: KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła.Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych