Aktualności Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE
O FUNDACJI

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej z siedzibą w Gliwicach została powołana w 2014 roku przez jedynego Fundatora - spółkę GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna. Główny cel statutowy Fundacji stanowi ochrona i promocja zdrowia, który realizuje poprzez niesienie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą zawodową, wypadkiem lub innymi chorobami. Przede wszystkim, pomoc skierowana jest do członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych, którego Organizatorem jest GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna. Źródłem dochodów Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej są środki finansowe pozyskane od osób instytucjonalnych. W ramach tych środków Fundacja realizuje swoje zadania statutowe.

DANE REJESTROWE

KRS 0000520334
REGON 360263500
NIP 6312655553
SIEDZIBA: 44-100 Gliwice ul. Jana Pawła II 2

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Fundacja finansuje i refunduje świadczenia medyczne w postaci: specjalistycznych badań medycznych (diagnostyki obrazowej), zabiegów rehabilitacyjnych oraz medycznych programów profilaktycznych, które mają na celu zapobieganie chorobom zawodowym i społecznym, nie realizując przy tym zadań z zakresu pomocy społecznej. Osoby, będące ubezpieczonymi członkami Górniczego Klubu Ubezpieczonych, które posiadają skierowanie lekarza specjalisty, a termin wskazany przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest odległy i środki finansowe nie pozwalają na samodzielne pokrycie kosztu badania, mogą złożyć wniosek do Fundacji o zlecenie i sfinansowanie badań obrazowych, takich jak: rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, jak również o sfinansowanie i zlecenie zabiegów rehabilitacyjnych.
Pragniemy nadmienić, że nieodpłatnie przekazanie beneficjentowi przez Fundację świadczenie medyczne ( rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, zabiegi rehabilitacyjne, programy profilaktyczne, refundacja kosztów leczenia, itp.), stanowi dla jego odbiorcy określone, wymierne przysporzenie majątkowe. Osoby korzystające ze świadczeń Fundacji, w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. oz.361 z późn. zm.), uzyskują przychód "innych źródeł", podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie korzystają ze zwolnienia określonego w art.21 ust.1 pkt 79 ustawy. Przychód powstaje w momencie udostępnienia świadczeniobiorcy nieodpłatnego świadczenia i zapłaty za świadczenia medyczne. Oznacza to, że na Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej ciąży obowiązek wynikający z przepisu art. 40a ustawy podatkowej, tj. obowiązek wystawienia odbiorcy świadczenia informacji PIT.

Zarząd Fundacji

PrezesMirosław Śledziński
WiceprezesDorota Król

STATUT FUNDACJI (pdf)

Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych