Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych FundacjaWitamy na stronach GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. Zapraszamy do zapoznania się z nasza witryną, a w szczególności ofertą ubezpieczenia dla Członków prowadzonego przez spółkę Górniczego Klubu Ubezpieczonych.

Gdy postanowicie Państwo skorzystać z oferowanego w ramach Klubu programu ubezpieczenia lub zrodziły się pytania utrudniające podjęcie decyzji, zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych Biur Obsługi Klubu. Specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące oferty ubezpieczeń (np. karencji, praw i obowiązków czy wysokości wypłat w przypadku zgłoszenia roszczenia). Adresy biur znajdziecie Państwo w zakładce biura).

W zakładce Regulamin, możecie Państwo zaznajomić się z aktualnym regulaminem Górniczego Klubu Ubezpieczonych, jak również pobrać deklarację przystąpienia do Klubu oraz wniosek o dokonanie potrąceń składek ubezpieczeniowych z wynagrodzenia.

W dniu 20 paŸdziernika 2014 roku przyjęliśmy pierwszego pacjenta do Poradni GSU Zdrowie prowadzonej przez spółkę GSU Pomoc. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. W ramach NFZ oferujemy możliwość wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szczegóły dostępne na dedykowanej stronie: GSU Zdrowie

Aktualności

Wprowadzono: 27.01.2017 r.


W dniu 1 lutego 2016 roku zaczynają obowiązywać nowe umowy generalne ubezpieczeń grupowych dziennego świadczenia szpitalnego PZU dla Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych dostosowujące dotychczasowe umowy do zmian w prawie ubezpieczeniowym i konsumenckim. Szczegóły oferty można znaleźć w zakładce "Oferta".
Informujemy jednocześnie, że dotychczasowe umowy ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego PZU zostały wypowiedziane przez PZU i ochrona ubezpieczeniowa w ramach tych umów zakończy się z dniem 30 kwietnia 2017 roku.

Wprowadzono: 01.09.2016 r.


W dniu 1 września 2016 roku ruszył nowy nieodpłatny Program Profilaktyki Medycznej dla Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych. W ramach profilaktyki proponujemy do wyboru sześć programów medycznych o zróżnicowanym zakresie. Wszystkie badania zawarte w programach wykonywane są w Poradni GSU Zdrowie w Rudzie Śląskiej. Udział w profilaktyce nie wymaga skierowania lekarza i możliwy jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony w najbliższym Biurze Obsługi Klubu. Szczegóły tutaj.

Wprowadzono: 01.06.2016 r.


W dniu 13 maja 2016 roku uchwalono zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych Pracowników Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A., które obowiązywać będą od 1 lipca 2016 roku. Zmiana polega na skróceniu nazwy Klubu, wobec czego zmieniono: tytuł Regulaminu, definicję: "Klub" oraz § 11 ust. 3 wprowadzający Regulamin w nowym brzmieniu.
Informujemy, że osoby które nie wyrażają zgody na wprowadzone zmiany mogą wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wprowadzonej zmianie.
Pełna treść regulaminu w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca (tekst jednolity) dostępna jest w zakładce Regulamin.

Wprowadzono: 11.03.2016 r.


W powołaniu na postanowienia §2. pkt. 4. Regulaminu promocji "PACZKA DLA NIEMOWLAKA", wobec wyczerpania puli paczek promocyjnych, zakończono z dniem 11 marca 2016 roku ww. promocję.
Wydano prawie 900 paczek. Dziękujemy za liczny udział w promocji!

Wprowadzono: 01.02.2016 r.
W dniu 1 lutego 2016 roku weszły w życie postanowienia aneksów zawartych do umów grupowych z PZU S.A. w zakresie:
  • grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego opartego o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego ustalonych uchwałą UZ/409/2007 Zarządu PZU SA z dnia 26 lipca 2007r. Zmiany prezentujemy tutaj
  • grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków opartego o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ustalonych uchwałą nr UZ/102/2013 Zarządu PZU SA z dnia 29 marca 2013r. Zmiany prezentujemy tutaj
  • grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym opartego o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ustalonych uchwałą nr UZ/452/2009 z dnia 29 października 2009r. Zmiany prezentujemy tutaj
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania warunków ubezpieczenia do wymogów nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak również ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

Wprowadzono: 14.12.2015 r.
W dniu 11 grudnia 2015 roku uchwalono zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych Pracowników Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A., które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Zmianie uległy zapisy: 1 pkt 3 i 8, §3 pkt 1, §6 pkt 2, §11 pkt 3. Zmiany dotyczą definicji: Grupy Kapitałowej oraz Organizatora (zmiana adresu), pozostałe zmiany wynikają z dwuletniego doświadczenia w funkcjonowaniu Klubu. Nowy Regulamin dostępny jest w zakładce Regulamin.

Wprowadzono: 14.10.2015r.:
W dniu 11 października weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348, dalej: Ustawa) przyznająca Ubezpieczonym , Uposażonym i Uprawnionym, w tym z umów ubezpieczeń grupowych zawartych przez GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., prawo złożenia reklamacji w rozumieniu tej Ustawy.
W związku z powyższym informujemy, że Członkowie Klubu obsługiwani w Biurach Obsługi Klubu mogą skorzystać z przywołanego uprawnienia do złożenia reklamacji w tych biurach, a pracownicy tych biur zostali przygotowani przez zakłady ubezpieczeń w zakresie procedur związanych z obsługą wspomnianych reklamacji. Nie wyłącza to oczywiście prawa do złożenia reklamacji w innej, przewidzianej Ustawą, formie. W zakładce "Oferta" będziemy na bieżąco zamieszczać wszystkie dokumenty dostarczone przez zakłady ubezpieczeń związane z procedurą reklamacyjną w rozumieniu Ustawy.